Miks valida Waldorf?

Tänapäeva elu annab palju võimalusi enese mitmekülgseks arendamiseks, aga samas on täis ohtusid ja katsumusi, milledega toimetulemine pole lihtsate killast. Kuidas arendada last ja noort, et ta saaks välja arendada isiklikud põhivõimed, omadused, pädevused ning samas ka võime pingeliste olukordadega edukalt toime tulla, mitte alla anda ja mitte ebaõnne või ebaedu korral murduda? Seda kõike tahab waldorfpedagoogika saavutada.

Kõik waldorfkoolid on omanäolised, kuid nende töö aluseks on ühesugused teadmised waldorfpedagoogika põhialustest:

 •  Lapse ja noore vaatlemisel lähtutakse arengu seaduspärasustest lähtuvalt R.Steineri inimeseõpetusest.
 • Inimest vaadeldakse kui tervikut, kus keha ja hingelis-vaimne on mitmekihiliselt vastastikustes seostes ning koostoimes.
 • Meelte arengu toetamisel lähtutakse R. Steineri avardatud meelteõpetusest, mille kohaselt on inimesel 12 meelt.
 • Keskpunktis on vastutus inimese individuaalse arengu ees.

Ka waldorfkoolide toimimises on ühiseid põhimõtteid:

 • Waldorfkoolidel on kõiki õppeaineid hõlmav õppekava. Erinevate ainete vahel on sidusus, mis peegeldab maailma ühtsust ning annab õpilasele terviklikkuse tunnetuse.
 • Waldorfkooli juhib õpetajate kolleegium, mis tähendab, et kõik õpetajad osalevad kooli juhtimises. Õpetajate seas puudub hierarhia, ülesanded jagatakse omavahel.
 • Majanduslikult juhib kooli lapsevanematest koosnev juhatus.

Et laps saaks kasvada iseendaks

Õppetöö meie lasteaias ja koolis on üles ehitatud pidades silmas laste terviklikku ja mitmekülgset arengut. Arvestame sellega, et iga laps ja tema areng, on erinev ja eriline. Seejuures pakume igas vanuses lastele palju võimalusi iseseisvaks tegutsemiseks ja õppimiseks läbi praktiliste kogemuste, sest nii omandavad lapsed kõige tõhusamalt erinevaid teadmisi ja oskusi.  

 • Meie koolis on väikesed klassid ja seetõttu individuaalsem lähenemine. 
 • Rakendame koolis epohhiõpet, kus kuu aja jooksul õpitakse hommikuses paaristunnis vaid üht ainet. See võimaldab põhjalikult süveneda, et teadmised ka päriselt kinnistuksid. Seejuures lõimitakse epohhi teemadega ka erinevaid ainetunde. 
 • Tundides vaheldub vihikutöö liikuvate ülesannetega. 
 •  Meie koolis on lastel oma koduklass ning erinevate klasside juurde tundidesse liiguvad hoopis õpetajad. Nii ei pea lapsed päeva jooksul mitmeid kordi oma asju pakkima. 
 • Oleme veendumusel, et igale inimesele tulevad kasuks erinevad oskused, seega kaasame lapsi erinevatesse tegevustesse ja koolis on käsitöö, puutöö ja kokanduse tunnid kõigil lastel, olenemata nende soost. 
 • Koolis kasutame kirjeldavat hindamist, see tähendab, et lapsed ei saa numbrilisi hindeid vaid viivad õppeaasta lõpus koju kirjeldava tunnistuse, kus on iga aineõpetaja ja klassijuhataja arvamus lapse arengust. Numbrilisi hindeid hakkavad lapsed saama lõpuklassides. Nii õpitakse õppimise enda, mitte hinnete pärast. 
 • Lasteaias lähtume õppetegevuse planeerimisel kindlast nädalarütmist, mis pakub lastele turvatunnet ja teadmist sellest, mis neid ees ootab. 
 • Toetame laste loomingulist mõtlemist ja suuname neid ise leidma lahendusi. See saab alguse lasteaiast lastele rohke vabamängu aja pakkumisega.
 • Koolis lähtume lapse ealisest arengust läbi mille toetame lapse loovust.
 • Meie koolilaste vahetunnid mööduvad õues värskes õhus liikudes ja mängides ning lasteaialapsed veedavad iga ilmaga osa oma päevast suures mõispargis mängides. 
 • Väärtustame looduslikke materjale ja peame oluliseks laste loova mõtlemise säilimist. Seepärast mängivad meie lasteaias lapsed kivide, käbide, puuklotside, waldorfnukkude, puust autode ja kõige muuga, mis on tehtud looduslikest materjalidest.

Üks pere

Peame väga oluliseks toetavat kogukonda ja koostööd kõigiga, kellest sõltub meie hoole alla usaldatud laste heaolu. Laps on võimeline õppima ja arenema vaid siis, kui ta tunneb ennast lasteaias või koolis hästi. Seega, paneme me suurt rõhku sellele, et kogu asutuses valitseks toetav, hooliv ja soe õhkkond ning võtame alati lasteaeda ja kooli vastu lisaks lapsele ka kogu tema pere. Sest ainult omavahelises koostöös saab pakkuda just Teie lapsele parimat! 

 

 • Lasteaed ja kool on pisikesed ja tekib mõnus kõik tunnevad kõiki õhkkond. Õed ja vennad, kes käivad erinevates rühmades või klassides, kohtuvad omavahel päeva jooksul ja lasteaia liitrühmas saavad nad lausa koos toimetada. 
 • Paneme palju rõhku ühtseks rühmaks või klassiks kasvamisele. Lasteaiaõpetaja ja klassijuhataja on keegi, kes on laste jaoks alati olemas ja kelle poole võib igas olukorras pöörduda nii laps kui lapsevanem. 
 • Õpetaja ja lapsevanem on nii lasteaias kui koolis koostööpartnerid, kelle ühine eesmärk on pakkuda lapsele tema arenemiseks ja õppimiseks parimat keskkonda ja võimalusi.

Vaheldusrikkus

Meil toimub nii õppetöö raames kui ka väljaspool seda palju toredat, millest tunnevad rõõmu nii lapsed, õpetajad kui lapsevanemad. Vahel on tegevusse kaasatud lasteaiarühm või klass, mõnikord terve lasteaed või kool, tihtipeale kogu asutus ja üha rohkem soovime korraldada ka üritusi, kuhu on oodatud kõik, kes meie tegemiste vastu huvi tunnevad!

 • Palju väljasõite ja klassiekskursioone, sest hindame kõrgelt praktilisi kogemusi ja tegutsemist. Nende kaudu omandavad lapsed teadmisi ja oskusi kõige tõhusamalt. Käime teatris, muuseumides, kontsertidel, matkadel ja talveperioodil näiteks kogu kooliga iga nädal suusatamas.  
 • Meie aastaplaan on kooskõlas looduse rütmidega ja aasta jooksul toimub palju toredaid sündmusi, kuhu on väga oodatud ka pereliikmed. Sealhulgas näiteks kuupeod iga kuu viimasel reedel, kus lapsevanematel on võimalik näha väikest osa sellest, millega lapsed on kuu aja jooksul koolis tegelenud. 
 • Õpime läbi praktiliste tegevuste ja pakume lastele võimalust näha ja osaleda kogu protsessis. Näiteks põllulapi korrastamisest isetehtud leivani ja näidendi esmakordsest lugemisest esietenduseni. 
 • Meil on koolis kolm koori, kus laulavad kõik kooli lapsed. Me ei vali spetsiaalselt lapsi kooris laulmiseks, sest usume, et kõik on võimelised laulma! Laste ja koorijuhtide suur tahe ja pingutus viib nad ikka ja jälle väga edukalt laulupidudele. 
 • Igal kevadel toimub avatud uste päev, kus kogu lasteaia- ja koolipere tegutseb selle nimel, et kõigil, kes meie juurde uudistama tulevad, oleks üks tore päev täis ilusaid kogemusi.
 • Kutsume pidevalt ellu uusi traditsioone, et meie tegemised jõuaks kõigini, kelleni need jõudma peavad! Nii sai sel õppeaastal peetud näiteks esimene jõululaat.